advokataa.se

Kostnader

Advokatbyrån följer den timkostnadsnorm som varje år fastställs av domstolsverket. Vid vår inledande kontakt får du information om mina faktureringsprinciper samt möjligheterna att få hjälp med arvodeskostnaderna.

Rättsskydd – I de flesta hemförsäkringar finns en rättsskyddsförsäkring som kan täcka delar av arvodeskostnaden.

Rättshjälp – Det finns även vissa möjligheter att ansöka om rättshjälp från rättshjälpsmyndigheten för delar av arvodeskostnaden.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd Om du som klient (konsument) inte är nöjd med den tjänst advokaten/advokatbyrån tillhandahållit eller det uppstår tvist om arvode kan konsumenttvistnämnden pröva tvisten under förutsättning att konsumenten först har kontaktat advokatbyrån för att försöka nå en lösning.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:

Konsumenttvistnämnden, Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm. Telefon: 08-459 03 00. E-mejl: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Mer info på: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden